ثبت نام
ارسال مقاله
پیوندها

277638_982

11

 

کد QR نشریه

               qr-create

اثربخشی آموزش تنظیم هیجانی بر اضطراب اجتماعی کاربران سایت های پورنوگرافی
دوره 2، شماره 4، 1401، صفحات 36 - 44
نویسندگان : سوسن ویسی شیتاب * 1

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه پیام نور، مرکز نخجوان، جمهوری آذربایجان

چکیده :
مطالب پورنوگرافي در اینترنت از طريق وبلاگ‌ها، وب سايتها، چت روم ها و پست‌های الكترونيكي در معرض كاربران قرار مي گيرد. نوجوانان بیشترین قربانیان سایت های غیراخلاقی و پورنوگرافی به‌شمار می روند. و از این رهگذر به آثار هرزه نگارانه بیشتر گرایش یابند و بالطبع آسیب بیشتری ببینند. این پژوهش باهدف بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجانی بر اضطراب اجتماعی نوجوانان کاربر سایت های پورنوگرافی شهرآبادان پرداخت. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی بود و ازلحاظ روش، نیمه آزمایشی بود که در آن از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه پژوهش حاضر شامل نوجوانان کاربر سایت های پورنو گرافی ساکن شهرآبادان بود که به مراکز مشاوره مراجعه نموده بودند. حجم نمونه شامل 40 نفر (20 نفر گروه آزمایش و 20 نفر گروه کنترل) و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شد. اعضای گروه آزمایش، به‌صورت گروهی تحت آموزش تنظیم هیجان در 8 جلسه 90 دقیقه ای قرار گرفتند که جهت آموزش راهبردهای تنظیم هیجان از محتواي جلسات آموزشی تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس (2014) استفاده شد. ابزار جمع‌آوری داده ها ﻣﻘﻴﺎس اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮاى ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن (SAS-A، ﻻﺟﺮﺳﺎ، ١٩٩٨) بود. داده ها با روش های آمار استنباطی تحلیل کوواریانس تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان داد آموزش تنظیم هیجانی در کاهش اضطراب اجتماعی و ابعاد آن مؤثر بوده است. بنابراین توجه به آموزش تنظیم هیجان در مدارس اهمیت زیادی دارد و عامل مهمی در کاهش اضطراب اجتماعی نوجوانان به شمار می رود.
کلمات کلیدی :
تنظیم هیجانی، اضطراب اجتماعی ، پورنوگرافی، نوجوانان