ثبت نام
ارسال مقاله
پیوندها

277638_982

11

 

کد QR نشریه

               qr-create

فرا تحلیل رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
دوره 2، شماره 3، 1401، صفحات 27 - 35
نویسندگان : ابوالفضل فرید 1 ، اکبر علیلو * 2

1 دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، ایران.

2 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، ایران

چکیده :
هدف پژوهش حاضر فرا تحلیل رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان می‌باشد. روش انجام پژوهش حاضر فرا تحلیل می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل مطالعات در دسترس بود که در فاصله سال‌های 1385 تا 1398 در داخل کشور به‌صورت مقاله تمام متن، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد و دوره دکتری و طرح‌های پژوهشی که چاپ‌شده‌اند و در دسترس بودند. در ابتدا تعداد 63 پژوهش انتخاب شدند که بر اساس ملاک‌های ورود و خروج و تحلیل حساسیت 23 اندازه اثر تحقیق موردبررسی قرار گرفتند. نتایج مربوط به ترکیب اندازه اثرهای رابطه‌ی هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان برای مدل تصادفی 0/314 همچنین اندازه اثر ترکیبی برای مدل ثابت نیز 0/287 به دست آمد که ازنظر آماری معنادار بودند. بنابراین بر اساس نتایج به‌دست‌آمده بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی رابطه‌ی مثبت و معنادار وجود دارد.
کلمات کلیدی :
هوش هیجانی، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، فراتحلیل