ثبت نام
ارسال مقاله
پیوندها

277638_982

11

 

کد QR نشریه

               qr-create

کاربست آراء تربیتی جان دیویی در تعلیم و تربیت نوین
دوره 3، شماره 6، 1402، صفحات 31 - 42
نویسندگان : دکتر لادن سلیمی* 1 ، مهدی درگاهی 2

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ایران

2 دانشجوی دکترا فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ایران.

چکیده :
پژوهش حاضر به کاربست آرای تربیتی جان دیویی در تعلیم و تربیت نوین با هدف کاربردی ساختن آن می پردازد. این تحقیق از نوع تحلیل اسنادی است و به روش مروری انجام شده است. در این راستا و بر اساس نتایج بدست آمده : طبق دیدگاه دیویی، معرفت حقیقی بر اساس تجارب حاصل می شود و آموزش و پرورش، فرایند تربیتی، سازماندهی مجدد، بازسازی و تغییر شکل دادن است. نظر و عمل یا نظریه و عملکرد را نمی توان از همدیگر تفکیک کرد و آن دو، حکم واحد را دارند. هدف از منظر دیویی را می توان، آزمایشگاهی دانست که در آن هدف سازندگی، بازی و مطالعه طبیعت است و بچه ها با علاقه ی فعالانه به بازسازی تجارب خود می پردازند و مدام در حال بازسازی آن هستند.مولفه اصولی تعلیم و تربیت از نظر دیویی، تجربه و تفکر در تربیت است. انباشتن اطلاعات بی معنی در ذهن، یادگیري و فهم واقعی نیست. یادگیري واقعی از طریق تجربه، یعنی تاثیر و تاثر متقابل فرد با محیط صورت می گیرد. و بهترین روش آموزش از نظر جان دیویی روش حل مسئاله است که دانش آموز با طرح مسئاله در ذهن به ساخت فرضیه و سپس فرضیه سازی و آزمایش فرضیه ها و نهایت ارزشیابی می پردازد. و مهمترین آزادی، آزادی اندیشه و فهم است که در آن انسان به مشاهده و قضاوت صحیح می پردازد.دیویی با تکیه بر اصل تحول طبیعی، بنیاد هستی را محصول فرایندی از تحول و انتخاب طبیعی می داند و این باور را مبنای فلسفة تعلیم و تربیت قرار می دهد. انتظار می رود نظام تعلیم و تربیت کشور با بهره گیری از نقاط مثبت مکتب تربیتی جهان شمول دیویی ، عملگرایی را در آموزش به منصه ظهور برسانند.
کلمات کلیدی :
جان دیویی، پراگماتیسم، تعلیم و تربیت