ثبت نام
ارسال مقاله
پیوندها

277638_982

11

 

کد QR نشریه

               qr-create

پیش‌بینی فضای عاطفی خانواده در دانشجویان براساس تنیدگی ادراک شده و تفکرخودآیند در دوران کرونا
دوره 2، شماره 4، 1401، صفحات 45 - 55
نویسندگان : زیباکریمی * 1 ، محبوبه هارونی 2 ، زهرا رفیعی دلفان 3 ، مصیب شاهی نژاد 4

1 IBA کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

2 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، ایران.

3 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران، مدرس آموزش و پرورش

4 دانشجو دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد، واحد یاسوج، مشاور آموزش و پرورش.

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر پیش‌بینی فضای عاطفی خانواده در دانشجویان بر اساس تنیدگی ادراک‌شده و تفکرخودآیند در دوران کرونا بوده است. جامعه‌ی آماری در این پژوهش عبارت است از کلیه‌ی دانشجویان دانشگاه‌ آزاد اسلامی شهر اصفهان در سال تحصیلی 1400-1401 است. حجم نمونه با استفاده از فرمول فیدل و تاباکنیک (۲۰۰۷) حداقل 186 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس تعیین گردید. در پژوهش حاضر علاوه بر اطلاعات دموگرافیک از سه پرسشنامه برای جمع‌آوری اطلاعات نیز استفاده‌شده است؛ مقیاس تنیدگی ادراک‌شده (کوهن، کمارک و مرملستین، 1983)، افکار خودآیند (ﻫﻮﻟﻮن و ﮐﻨﺪال، 1980)، جوعاطفی خانواده (هیل برن، ۱۹۶۴) مورداستفاده قرار گرفت. پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها در بخش داده‌های توصیفی، از میانگین، انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی، از همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان استفاده شد. بین فضای عاطفی خانواده با تفکرخودآیند و تنیدگی ادراک‌شده رابطه‌ی منفی و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون همزمان حاکی از تائید فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه تنیدگی ادراک‌شده و تفکرخودآیند در پیش‌بینی فضای عاطفی خانواده دانشجویان در دوران کرونا سهم دارند. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده پیشنهاد می‌گردد که دانشگاه‌ها و نهادهای دولتی، کارگاه‌های آموزشی در زمینه شناخت و کنترل تفکرخود آیند، کلاس‌های آموزشی برای آگاهی‌های لازم فرزند‌پروری برای ایجاد فضای عاطفی خانوادگی سالم و امن برای فرزندان و آموزش مدیریت تنیدگی و راهبردهای مقابله با تنیدگی در دوران بحرانی نظیر کرونا را برگزار کنند.
کلمات کلیدی :
فضای عاطفی خانواده، دانشجویان، تنیدگی ادراک‌شده، تفکرخودآیند، کرونا