ثبت نام
ارسال مقاله
پیوندها

277638_982

11

 

کد QR نشریه

               qr-create

تبیین جایگاه روش پدیدارشناسی در پژوهش¬های حوزه علوم تربیتی
دوره 3، شماره 9، 1402، صفحات 26 - 37
نویسندگان : دکتر عصمت رسولی* 1 ، علی صادقی 2 ، صدیقه حسینی مقدم 3

1 استادیار گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ایران

2 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ایران.

3 کارشناس ارشد آموزش ابتدایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر، ایران

چکیده :
هدف پژوهش تبیین جایگاه روش پدیدارشناسی در پژوهش های حوزه علوم تربیتی بود. برای دستیابی به هدف از رویکرد پژوهش تحلیلی استنتاجی به ارزیابی و تحلیل نظام مند نتایج پژوهش های پیشین پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش مطالعات منتشر شده در طی سالهای 1402-1388 در بانک های اطلاعاتی که مقالات با کیفیت رانمایه می کند از جمله: سیناپس، مگیران، نورمگز، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، ایرانداک، گوگل اسکولار، پروکوئیست، به انگلیسی و فارسی جمع آوری بوده که مورد مقایسه قرار گرفتند که از آنجا که کلیه منابع و مدارک موجود استفاده شده است، نمونه گیری انجام نشد. مراحل گردآوری داده ها شاملِ: 1- بررسی و شناسایی منابع مرتبط با موضوع 2- شناسایی و استخراج پژوهش های حوزه مربوطه.3- طبقه بندی وکدگذاری پژوهش ها. ابزار پژوهش مصاحبه، برای تجزیه و تحلیل دادها از روش تحلیل محتوا، روش 7 مرحله ای کلایزی، کدگذاری موضوعی، تحلیل انعکاسی یا تأملی با استفاده از روش 6 مرحله ای ون منن استفاده شده است. یافته ها نشان داد مطالعات انجام شده در حوزه علوم تربیتی از نظر بافت و زمینه (دانشگاه، مدرسه) و ویژگی آزمودنی ها (دانشجو، استاد، معلم، دانش آموز) با هم متفاوت هستند. توجه و شناسایی پدیده های مختلف مربوط به علوم تربیتی، استفاده از ابزارهای مناسب گردآوری داده ها، تجزیه و تحلیل های دقیق، برای انجام هر چه بهتر پژوهش های علوم تربیتی با روش کیفی و پدیدارشناسی باید مورد توجه دقیق قرار گیرد.
کلمات کلیدی :
برنامه ریزی درسی، روش پدیدارشناسی، علوم تربیتی