ثبت نام
ارسال مقاله
پیوندها

277638_982

11

 

کد QR نشریه

               qr-create

اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان شهر کرج
دوره 1، شماره 1، 1400، صفحات 31 - 37
نویسندگان : حکیم سحاقی * 1 ، ناهید حیاتی 2 ، حنیفه محمدی 3

1 گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

2 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.

3 دبیر تربیت‌بدنی، آموزش‌وپرورش ناحیه 1 کرج، البرز، ایران.

چکیده :
هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان شهر کرج بود. طرح پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی با گروه کنترل و به روش تحلیل کواریانس بود. جامعه‌ی پژوهش حاضر شامل تمامی دانش آموزان متوسطه اول شهر کرج بود که از این میان 40 دانش‌آموز شامل (20 نفر) در گروه آزمایش و (20 نفر) گروه گواه به روش نمونه گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده در این پژوهش شامل مقیاس پرسشنامه اشتیاق تحصیلی پنتریچ بود. برای گروه آزمایش، برنامه آموزش هوش هیجانی اجرا شد ولی گروه کنترل هیچ‌گونه مداخله ای دریافت نکرد. براي تجزیه‌وتحلیل داده ها از روش هاي آمار استنباطي تحليل كواريانس استفاده شد. تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار آماری 23-SPSS انجام شد. نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه آموزش به‌کاررفته باعث افزایش اشتیاق در دانش آموزان می شود. به‌طورکلی، می‌توان گفت که آموزش به‌کاررفته در اشتیاق تحصیلی دانش آموزان اثربخش است.
کلمات کلیدی :
هوش، هیجان، اشتیاق تحصیلی، دانش آموزان.