ثبت نام
ارسال مقاله
پیوندها

277638_982

11

 

کد QR نشریه

               qr-create

ارايه مدل ساختاری رابطه ی اداراک دانش آموزان ازکیفیت تدریس معلم و ساختار کلاس با خودکارآمدی دانش آموزان: میانجی گری حمایت عاطفی معلم
دوره 2، شماره 4، 1401، صفحات 113 - 124
نویسندگان : دکتر ابوالفضل فرید 1 ، اکبر علیلو * 2

1 دانشیار، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز. ایران

2 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده :
پژوهش حاضر باهدف ارائه مدل علی برای پیش‌بینی خودکارآمدی دانش آموزان بر اساس متغیرهای کیفیت تدریس و ساختار کلاس با واسطه‌گری حمایت عاطفی معلم انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه‌ی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان شهر خوی در سال تحصیلی 99-98 است که تعداد كل آن‌ها 1901 نفر می باشد. حجم نمونه‌ی آماری، براساس فرمول کرجسی و مورگان (1970)، 320 نفر و با شیوه‌ی تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای، انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌های کیفیت تدریس معلم کمپل (2000)، ساختار کلاس الیوت و چرچ (2001)، خودکارآمدی شرر (1982)، حمایت عاطفی ساکیز (2007) استفاده شد. برای تجزیه تحلیل داده‌ها روش تحلیل مسیر داده‌ها با نرم‌افزار Amos18، به‌کاربرده شد. مطابق با یافته‌های پژوهش، ادراک دانش آموزان از ساختار کلاس اثر مستقیم بر خودکارآمدی دانش‌آموزان دارد. همچنین اثر غیرمستقیم ساختار کلاس و کیفیت تدریس از طریق حمایت عاطفی معلم بر خودکارآمدی دانش‌آموزان معنادار است. در کل کیفیت تدریس و ساختار کلاس از طریق حمایت عاطفی می‌تواند خودکارآمدی دانش آموزان را افزایش دهد.
کلمات کلیدی :
کیفیت تدریس، ساختار کلاس، حمایت عاطفی معلم، خودکارآمدی