ثبت نام
ارسال مقاله
پیوندها

277638_982

11

 

کد QR نشریه

               qr-create

مقایسه‌ی سرزندگی تحصیلی و اضطراب تحصیلی در نوجوانان دختر با والدین مطلقه و عادی شهر بوکان
دوره 3، شماره 8، 1402، صفحات 23 - 28
نویسندگان : ثنا مجدی* 1 ، دکتر مسعود نجاری 2

1 آموزش و پرورش، بوکان، آذربایجان غربی، ایران

2 دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روان‌شناسی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ی اضطراب تحصیلی و سرزندگی تحصیلی در نوجوانان دختر با والدین عادی و مطلقه انجام شد. روش این پژوهش علی-مقایسه‌ای بود. جامعه‌ی آماری شامل تمامی نوجوانان دختر دوره‌ی اول متوسطه شهرستان بوکان در سال تحصیلی 1402-1401 بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 100 نفر به عنوان نمونه مورد ارزیابی قرار گرفتند و به پرسشنامه های سرزندگی تحصیلی حسین‌چاری و دهقانی‌زاده (1391) و اضطراب تحصیلی گادزلا (1994) پاسخ دادند. بعد از نرمال بودن داده‌ها توسط آزمون کولموگروف اسمیرنوف، از آزمون آماری تی مستقل جهت مقایسه متغیرها در دو گروه نوجوانان با والد عادی و مطلقه استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که دانش‌آموزان دختر با والدین عادی از سرزندگی تحصیلی بیشتر و اضطراب تحصیلی کمتری برخوردار بودند و دانش‌آموزان دختر با والدین مطلقه از سرزندگی تحصیلی کمتر و اضطراب تحصیلی بیشتری برخوردار بودند؛ همچنین اضطراب تحصیلی و سرزندگی تحصیلی با هم رابطۀ منفی و معناداری داشتند و بین اضطراب تحصیلی و سرزندگی تحصیلی در نوجوانان دختر با والدین عادی و مطلقه تفاوت معناداری وجود داشت. نتایج این پژوهش حاوی تلویحات کاربردی مهمی جهت ارتقای متغیرهای تربیتی در نوجوانان در مدارس از سوی آموزش و پرورش است.
کلمات کلیدی :
سرزندگی تحصیلی، اضطراب تحصیلی، نوجوانان دختر، والدین عادی، والدین مطلقه