ثبت نام
ارسال مقاله
پیوندها

277638_982

11

 

کد QR نشریه

               qr-create

بررسی رابطه صفات شخصیت با سلامت روانی و شادکامی در دانش آموزان ناحیه 1 ارومیه
دوره و شماره : آماده انتشار
نویسندگان : احترام گیلانی گیچه* 1 ، محمد برقی میرآباد 2

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه. ارومیه. ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه. ارومیه. ایران

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف تعیین بررسی رابطه صفات شخصیت با سلامت روانی و شادکامی در دانش آموزان ناحیه 1 ارومیه انجام شد. در یک مطالعه از نوع همبستگی، 120 دانش آموز از ناحیه 1 شهرستان ارومیه در سال تحصیلی 1400 به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشناه‌های SCL-90-R و شادکامی اکسفورد و سلامت روان 28 سؤالی را تکمیل کردند. داده‌های بدست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد مطابق با نتایج بدست آمده بین شادکامی با روان آزرده گرایی (387/0-)، برونگرایی (354/0-)، انعطاف‌پذیری (59/0) و با وجدان بودن (49/0) رابطه معنادار وجود داشت و همچنین بین شادکامی با روان آزرده گرایی (526/0-)، برونگرایی (294/0-)، انعطاف‌پذیری (232/0) و با وجدان بودن (236/0) رابطه معنادار وجود داشت. ولی با زیرمقیاس گشودگی تجربه رابطه نداشت. در نهایت می‌توان گفت که دانش آموزان اگر دارای صفات شخصیتی منعصف و با وجودانی باشند از سلامت روان و شادکامی بیشتری نسبت به دانش آموزان با صفات شخصیت برونگرا و آزرده گرایی خواهند بود.
کلمات کلیدی :
سلامت روانی، شادکامی، صفات شخصیت