ثبت نام
ارسال مقاله
پیوندها

277638_982

11

 

کد QR نشریه

               qr-create

اثربخشي آموزش پیش از ازدواج با رویکرد آدلر بر آمادگی برای ازدواج در بین دختران در آستانه ازدواج
دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : بهناز رهبریان یزدی 1 ، دکتر فرزاد فرهودی 2 ، دکتر محسن امیری 3 ، حکیم سحاقی * 4

1 مشاور

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

3 استادیار, استادیار رشته روانشناسی, دانشگاه زنجان, زنجان ایران

4 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

چکیده :
آمادگی برای ازدواج به‌عنوان ارزیابی ذهنی فرد از آمادگی شخصی برای پذیرش مسئولیت‌ها، متغیري کلیدي در تصمیم‌گیری فرد براي ازدواج به‌عنوان پیش‌بین مهم رضایت زناشویی پس‌ازآن محسوب می‌گردد. هدف پژوهش، بررسی اثربخشي آموزش پیش از ازدواج با رویکرد آدلری بر آمادگی برای ازدواج در بین دختران در آستانه ازدواج بود. در این پژوهش از روش پژوهش، نیمه آزمایش و از طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. نمونه‌ی آماری پژوهش شامل 30 از دختران مجرد خوابگاهی در آستانه ازدواج در سال 1396 بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌ طور تصادفی در گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند (هر گروه 15 نفر). ابتدا همه‌ی نمونه‌ها به پرسشنامه‌¬ آمادگی برای ازدواج کارول و همکاران (2009) پاسخ دادند و سپس مداخله پیش از ازدواج با رویکرد آدلری برای گروه آزمایش در 8 جلسه اجرا شد و در نهایت، پس‌آزمون از دختران مجرد خوابگاهی در آستانه ازدواج گروه آزمایش و کنترل گرفته شد و به منظور تجزیه‌ و تحلیل نتایج، از روش تحلیل کواریانس استفاده شد. یافته‌های این پژوهش نشان داد که آموزش پیش از ازدواج با رویکرد آدلری بر آمادگی برای ازدواج در بین دختران در آستانه ازدواج گروه آزمایش مؤثر بوده است. بدین‌سان، پیشنهاد می‌گردد که نهادها، سازمان‌های اجرایی، مشاورین، کارگاه‌های آموزشی رویکرد آدلری را درزمینه ی ازدواج برای دختران و پسران در آستانه ازدواج و همچنین زوجین به کار گیرند.
کلمات کلیدی :
کلید واژگان: آموزش پیش از ازدواج، رویکرد آدلری، آمادگی برای ازدواج، دختران.