ثبت نام
ارسال مقاله
پیوندها

277638_982

11

 

کد QR نشریه

               qr-create

نقش سبک های حل تعارض در پیش بینی کیفیت زندگی زناشویی
دوره 2، شماره 3، 1401، صفحات 44 - 60
نویسندگان : ساناز علیخواه * 1 ، سامان سلطانی 2

1 دکتری تخصصی روانشناسی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران،ایران

2 دانشجوی کارشناسی مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب،تهران.ایران

چکیده :
هدف این پژوهش بررسی نقش سبک‌های حل تعارض در پیش‌بینی کیفیت زندگی زناشویی زوجین می‌باشد. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل زنان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران می‌باشند. نمونه شامل 140 نفر می‌باشد که به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه‌ی کیفیت زندگی زناشویی و پرسشنامه‌ی سبک‌های حل تعارض رحیم می‌باشد. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل رگرسیون مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین سبک‌های حل تعارض باکیفیت زندگی همبستگی معناداری وجود دارد و همچنین نشان داد که سبک‌های حل تعارض به‌طور مستقیم و معنادار بر کیفیت زندگی تأثیر دارند. در این میان سبک یکپارچه دارای رابطه‌ی مثبت و معناداری بود و سبک‌های مسلط و اجتنابی کمترین تأثیر را نسبت به سایر سبک‌ها داشته‌اند. با توجه به نتایج این پژوهش می‌توان گفت که حل تعارض در زندگی زناشویی باعث افزایش کیفیت زندگی آن‌ها خواهد شد.
کلمات کلیدی :
سبک حل تعارض، کیفیت زندگی، دانشجویان متاهل