ثبت نام
ارسال مقاله
پیوندها

277638_982

11

 

کد QR نشریه

               qr-create

تأثیر فرزند آوری در استحکام خانواده
دوره و شماره : آماده انتشار
نویسندگان : سید عارف اردستانی* 1 ، بِمانعلی دهقان ُمنگآبادی 2

1 دانشجو دکتری دانشگاه کاشان، دبیر آموزش و پرورش

2 دانشیار دانشگاه یزد

چکیده :
اصطلاح فرزندآوری به همه اقداماتی که با هدف تولید نسل ِطالق می گردد. خانواده که یکی از مهم ترینانجام می شود، ا نهادهای اجتماعی محسوب می شود و انواع نیازهای بشری را تأمین و همچنین سبب رشد و پیشرفت کماالت انسانی در افراد می گردد، بر اثر ازدواج زن و مرد پدید می آید؛ و وجود ّت تر و کامل تر می کند. هدف دینفرزندان آن را با اهمی اسالم در تشریع ازدواج حاد و همدلی زنان و مردان در عهدِّت، ا و پیمان همسری و زناشویی می باشد تا اهداف و مقاصد خاصی را که خداوند متعال برای آن ها در نظر گرفته و مایه خیر و برکت آن ها هم هست، جامه عمل پوشانده شود ؛ و در نهایت نسل پاکی را تربیت کرده و فرزندان صالح و شایسته را به جامعه تحویل دهند. در این مقاله علمی با هدف تبیین ضرورت و ّت فرزندآوری برای زوجین، درصدد آن هستیم تا هرگونهاهمی ترس، نگرانی و اض طراب در خصوص آینده زنان و مردان و همچنین آینده نسل جدید که قرار است در آینده متولد شوند را به طور کلی برطرف نماییم؛ و با ذکر آثار، فواید و برکات فرزندآوری، تالش و انگیزه زوجین را در این زمینه به ِرتقاء دهیم. مباحثی که در اینمیزان و اندازه مطلوبی ا پژوهش علت و تأثیرگذاری وجود فرزندان در زندگیمی ذیل اهمی والدین مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است، شامل این : موارد می باشد 1- مید به آیندهُفرزندآوری عامل ا 2- فرزندآوری عامل تداوم زندگی3- فرزندآوری عامل شادابی و نشاط4- فرزندآوری عامل رزق و روزی5- فرزند آوری عامل پیشگیری از طلاق
کلمات کلیدی :
فرزند، خانواده، والدین، اسلام، زندگی