ثبت نام
ارسال مقاله
پیوندها

277638_982

11

 

کد QR نشریه

               qr-create

بررسی تحلیلی ویژگی های دانش آموز در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و نقد آن با استفاده از « آداب المتعلمین» خواجه نصیر الدین طوسی
دوره 2، شماره 2، 1401، صفحات 15 - 26
نویسندگان : دکترحیدر اسماعیل پور* 1 ، دکتر مهدی محمودی 2 ، دکتر مریم محمدی 3 ، زهرا رفیعی سلوط 4

1 .عضو هیات علمی دانشگاه فارس، ایران

2 -.عضو هیات علمی دانشگاه تهران، ایران

3 دانشگاه علوم تحقیقات تهران

4 Payame Noor University

چکیده :
هدف این تحقیق بررسی ویژگی‌های دانش‌آموز از دیدگاه اسناد آموزش‌وپرورش و نقد آن بر اساس کتاب «آداب المتعلمین» خواجه‌نصیرالدین طوسی است. روش به‌کاررفته در این پژوهش تحلیل اسناد و انتقادی بوده است. براین اساس ابتدا بخش مبانی انسان‌شناسی سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش موردبررسی قرار گرفت و با توجه به آن ویژگی‌های دانش‌آموز صورت‌بندی شد. سپس با مراجعه به کتاب «آداب المتعلمین» خواجه‌نصیرالدین طوسی به مشخصات دانش‌آموز اشاره شد و در پایان با معیار قرار دادن کتاب «آداب المتعلمین»، ویژگی‌های دانش‌آموز در سند موردنقد قرار گرفت یافته‌های تحقیق نشانگر آن است که علی‌رغم وجود ویژگی‌های مشترک، برخی از ویژگی‌های دانش‌آموز از دیدگاه خواجه‌نصیرالدین طوسی وجود دارد که در سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش کمتر به آن توجه شده یا اصلاً وجود ندارد. در اسناد آموزش‌وپرورش، به‌طورکلی تأکید مناسب و کافی بر مبانی و اصول صورت گرفته و اشاره اندکی به روش‌های مشخص‌شده است و این در حالی است که خواجه‌نصیرالدین طوسی در کتاب «آداب المتعلمین» به معرفی خصوصیات و روش‌های تربیتی مبتنی بر اصول و بنیادهای دینی می‌پردازد.
کلمات کلیدی :
دانش‌آموز، آداب المتعلمین، خواجه‌نصیرالدین طوسی، سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش.